Talento Autósiskola

Megtanítjuk vezetni...
Főoldal
Kapcsolat
Következö tanfolyam
Tájékoztató
Oktatók-Gépjárművek
Árak
Akció
Jelentkezési lap
Üzenet küldése
Partnerek
Közérdekű adatok

HÍREK
Indulás
- 2006.06.09.

Elindult Weblapunk...
Válogass termékeink közül - licitálj - vagy add el amire már nincs szükséged! Kattints ide!


Néhány szó előljáróban...Nem ígérünk ingyen jogosítványt, elképesztõ árcsökkenéseket, és ezer egyéb olyan kedvezményt amelyrõl tudjuk, hogy nagyon jól hangzik de megvalósíthatatlan. CSAK tisztességes árakat, korrekt ügyintézést, és egy szerzõdést amely az Ön számára biztosíték, számunkra pedig kötelesség. Kulturált, felkészült oktatókat, mûszakilag kifogástalan korszerû autókat és mindenek elött barátságos légkört tudunk ajánlani. Valamint azt hogy:

MEGTANÍTJUK VEZETNI

Amiért érdemes minket választani:

- Tanfolyami időpontok és helyszínek széles választéka
- KRESZ oktatási időpontok (órarend) meghatározása a tájékoztató alkalmával közösen történik
- Oktatási segédanyagok biztosítása
- Gyakorlás folyamatosan frissített vizsgaprogram segítségével
- Helyben elsősegélynyújtó tanfolyam
- Részletfizetés,előrehaladástól és sikeres vizsgától függően
- Árgarancia
- Gyakorló órák jogosítvánnyal már rendelkezőknek
- Széles típusválaszték


Iskolánkról:

A rendszerváltozást követően 1991-ben autósiskolánk az elsők között kapott működési engedélyt, mint a TALENTO Gépjárművezető-képző Magániskola.
A kezdetben egyszemélyes autósiskola az elmúlt években az igényeknek megfelelően folyamatosan bővült. Jelenleg nyolc oktató várja a tanulni vágyókat, akik között technikusok, mérnök végzettségűek és nagy gyakorlattal rendelkező autóbuszvezetők vannak.
Az elméleti oktatások fő helyszínei a Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola és a Miskolci Egyetem. Ügyfélfogadónk az Arany Corvin üzletház első emeletén kultúrált körülmények között, teljes körű ügyintézéssel és számítógépes gyakorlási lehetőséggel várja kedves ügyfeleinket.
Autósiskolánk célkitűzése a tanítás-tanulás személyi és tárgyi feltételeinek folyamatos fejlesztése, a felmerülő oktatási igények maximális szintű kielégítése.
Az elméleti és gyakorlati órarendek közös kialakítása, az oktató -és típusválasztás lehetősége, a korrekt ár, továbbá a részletfizetés lehetősége is biztosítják ügyfeleink megelégedettségét.Autósiskolánk egyre jobb eredményeihez természetesen nélkülözhetetlen az a sok-sok türelem, segítőkészség és empátia, ami a szolgáltatásunkat igénybevevőt végig kíséri a jelentkezéstől a jogosítvány átvételéig.
Látogatóink száma 2006.június 9 óta:Magyar Honlap Linkek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő megnevezése
Talento Autósiskola (Nagy Ernő e.v.) - a továbbiakban Talento Autósiskola, adatkezelő - magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
1.1 Az adatkezelő elérhetőségei:
Név: Nagy Ernő e.v.
Adószám: 45092045-1-25
Adatkezelő: Nagy Ernó
Székhely és postacím: 3529 Miskolc, Középszer utca 50. I/1
E-mail cím: talento@mailbox.hu
1.2 Az adatkezelő honlapja:
A talento.shp.hu címen elérhető szolgáltatás adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a honlapon. A talento.shp.hu honlapot használva Ön elfogadja az adatvédelmi politika feltételeit és engedélyezi számunkra adatainak használatát a tájékoztatóban leírtak szerint.


2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről: https://www.naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300100.TV
- a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A0500024.GKM&mahu=1
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.TV
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről


3. Alapelvek
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, valamint csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A 18. életévét be nem töltött kiskorú és cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást az adatkezeléshez.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet közérthetően és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatban: az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

4. A szerződés megkötéséhez illetve teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
4.1 A kezelt adatok köre
Személyes adat
• neve,
• születési neve,
• anyja neve,
• születési helye és ideje,
• állampolgársága,
• lakcíme,
• értesítési címe,
• telefonszáma,
• e-mail címe,
• személyazonosító okmány adatai,
• járművezetői igazolványának, illetve vezetői (járművezetői) engedélyének adatai,
• felmentést igazoló okmány adatai,
• alapfokú iskolai végzettségének, egészségügyi alkalmasságának, vizsgaigazolásának, járművezetéstől eltiltásának, okmányai visszavonásának, utánképzési kötelezettségre vonatkozó, esetleges kényszergyógyítás, vagy kényszergyógykezelés ténye.
Az e-Titán Rendszer használatához megadott adatait az adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján, az Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően, az e-Titán Rendszer használatának lehetővé tétele érdekében, a kért szolgáltatás nyújtása, teljesítése céljából, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Az adatkezelő a személyes adatokat a szerződésből fakadó követelések érvényesíthetőségének elévüléséig, valamint a kapcsolódó jogszabályok által előírt időtartamig, de legalább a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatok megőrzési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések szerinti időtartamig, azaz 8 évig kezeli.

5. A honlapon keresztüli adatszolgáltatás
A talento.shp.hu honlapon nem található olyan szolgáltatás, amelyhez kötelező lenne személyes adat megadása, továbbá ilyen irányú kérést sem tartalmaz (kivéve az önkéntesen választott online beiratkozás). Az adatok tulajdonosaitól (önkéntesen) a weboldalon található elérhetőségeinken/online beiratkozáson keresztül személyes adatok jutnak el hozzánk a normál ügyfélkapcsolati kommunikáció keretében. A hozzánk eljuttatott minden személyes adattal kapcsolatban az alábbiak szerint járunk el:
- Kizárólag a hatályos és vonatkozó törvények előírásainak megfelelően kezelünk személyes adatokat a jogszabályokban előírt időtartamig.
- A Talento Autósiskola a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
- A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, az érintett hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem adunk ki személyes adatokat, kivéve, ha erre törvény kötelez minket.
- A Talento Autósiskola a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet alapján köteles az Ön képzésével kapcsolatos adatait a Nemzeti Közlekedési Hatóság számára továbbítani.
- Személyes adatokat kizárólag ügyfélkapcsolati célból tárolunk, azokat más célra nem használjuk fel, melyeket a Nemzeti Közlekedési Hatóság által előírt kötelező 5 éves adattárolás után törlünk és megsemmisítünk.
Ügyfélkapcsolat címén az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni, ha az adatkezelő és az érintett közötti jogviszonyban az adatokat közvetlenül az érintettől veszik fel, az adatkezelés célja az érintett számára ismert, a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama előre definiált, az adatokat csak az előre meghatározott céllal kapcsolatosan használják fel, az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből, az érintettet minderről megfelelően tájékoztatják.

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
6.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az Ön által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő férhet hozzá annak érdekében, hogy az Adatkezelő teljesítse az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződést. Az E-Educatio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.), mint adatfeldolgozó biztosítja az e-Titán Rendszert, melyben az Ön személyes adatai rögzítésre kerülnek. Az e-Titán Rendszer az e-learning rendszerű elméleti képzés megkezdésekor, illetve a képzés befejezésekor továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott adatokat. Az Adatkezelő a Szakoktató kiválasztását követően továbbítja az Ön adatait a vele alvállalkozói jogviszonyban álló Szakoktatónak a gyakorlati képzés megkezdése érdekében.
Előfordulhat továbbá, hogy az adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
6.2. Adatbiztonsági intézkedések
A tényleges adatkezelés az e-Titán Rendszerben történik. Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott, valamint az adatkezelő a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai
7.1. A tájékoztatáskéréshez (hozzáféréshez) való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az alábbiakról:
• az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli,
• az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
7.2. A helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken, valamint az e-Titán Rendszeren belül biztosított felületeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse személyes adatait, továbbá önállóan módosíthatja megadott e-mail címét. Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, vagy a bejelentés helyén értesíti.
7.3. A törléshez való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• Ön tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törlési kérelmet az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, továbbá a törlési kérelem teljesítéséről vagy a törlési kérelem jogszerű indokon alapuló megtagadásáról az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.
7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Ön 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül benyújtott kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbiak valamelyikének teljesülése esetén:
• ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Az Adatkezelő a korlátozott személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Az Adatkezelő Önt a korlátozás feloldásáról köteles előzetesen tájékoztatni
7.5. A tiltakozáshoz való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatait
• közvetlen üzletszerzés céljából,
• az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához,
• az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából,
• tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból kezeli.
Tiltakozás esetén, ha az a közvetlen üzletszerzésre vonatkozik, úgy az Adatkezelő a továbbiakban közvetlen üzletszerzés érdekében az Ön személyes adatait tovább nem kezeli. Egyéb esetben az adatkezelő a tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja és annak megalapozottságáról döntést hoz, a döntésről pedig Önt írásban tájékoztatja.
7.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak egy másik adatkezelőhöz továbbítását.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy először vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül, a helyzet békés, megegyezésen alapuló rendezése érdekében. Amennyiben a helyzet nem kerül rendezésre tárgyalásos úton vagy nem kívánja ezt a módot igénybe venni, úgy a következő jogérvényesítési lehetőségei vannak:
• A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:
• Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
• Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
• Telefon: +36 (1) 391 1400 - Fax: +36 (1) 391 1410
• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
• Honlap: http://www.naih.hu
• Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

9. Értelmező rendelkezések
• Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.
• Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
• Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.
• Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb.
• Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
• Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.
• Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Miskolc, 2018. március 30.

Nagy Ernő s.k.